Facebook
тел.: 0301 6 40 82
Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство - град Смолян

Стартираха нови клубове по проект "Подкрепа за успех"

СПГТС продължава и през учебната 2019/2020 г. работата си по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание.
За развитие на потенциала на учениците за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация, на 11 ноември 2019 г. към проекта стартираха дейността си още четири клуба за занимания по интереси и за преодоляване на обучителни трудности на гимназистите: по Предприемачество, Клуб на грамотността, Моят час по география и Шекспировият английски език. С тях обхватът на учениците по проекта е вече близо 90% от общия брой в гимназията.
Стартираха нови клубове по проект "Подкрепа за успех" - Изображение 1Стартираха нови клубове по проект "Подкрепа за успех" - Изображение 2Стартираха нови клубове по проект "Подкрепа за успех" - Изображение 3Стартираха нови клубове по проект "Подкрепа за успех" - Изображение 4Стартираха нови клубове по проект "Подкрепа за успех" - Изображение 5Стартираха нови клубове по проект "Подкрепа за успех" - Изображение 6Стартираха нови клубове по проект "Подкрепа за успех" - Изображение 7Стартираха нови клубове по проект "Подкрепа за успех" - Изображение 8