Facebook
тел.: 0301 6 40 82
Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство - град Смолян

Кариерно ориентиране на учениците

     

     Кариерното ориентиране на учениците е успешна дейност на Центъра за подкрепа за личностно развитие към ОДК – гр. Смолян, осъществявана с финансовата подкрепа на МОН и в сътрудничество с Община Смолян.

     Кариерното ориентиране и консултиране е заложено в Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Смолян /2018-2020/.

     ЦПЛР-ОДК-Смолян е общинска институция в системата на предучилищното и училищното образование, осъществяваща обща подкрепа за личностно развитие на учениците на територията на Община Смолян. Общата подкрепа включва занимания по интереси и кариерно ориентиране на учениците.

     Дейността на ЦПЛР-ОДК-Смолян в СПГТС „Никола Й. Вапцаров“ е съсредоточена в осъществяване на взаимно допълващи се дейности по кариерно ориентиране, информиране, консултиране на учениците от 8 до 12 клас и цели утвърждаването им като активни субекти на своето развитие.

 

ЦПЛР – ОДК – Смолян, гр. Смолян, бул. България 8, ет. 1

e-mail: odksmolian@abv.bg