Facebook
тел.: 0301 6 40 82
Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство - град Смолян

Проект "Твоят час"

Проектът "Твоят час"

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. 
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

 

Специфични цели на проекта са:

 1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
 2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;
 3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
 4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;
 5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
 6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;
 7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.
 8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

В проекта са обхванати 109 ученици, разпределени в 2 групи, идентифицирани от училището: за занимания по интереси (6 клуба) и за преодоляване на обучителни затруднения (3 клуба) :

 

Групи по проект „Твоят час“ – 2017-2018г.

 

 

I. Групи за занимания по интереси:

 

 1. Клуб „Кулинарни техники и технологии” - ръководител Елица Капикова-ст. учител по практика
 2. Клуб „Кулинарна академия” – ръководител Камелия Миленова-ст. учител по теория
 3. Клуб „Посланици на здравето в хармония с природата” – ръководител инж. Ася Лелчева-ст. учител по теория
 4. Клуб „Гурме“ - ръководител Катя Чочева-ст. учител по практика
 5. Клуб  „Танцувай с мен” - ръководител Ружка Хаджиева - ст. учител по Математика и Информатика
 6. Клуб "Коктейли и мечти" - ръководител Антоанета Караджова-директор, ст. учител по теория

 

 

II. Групи за преодоляване на обучителни затруднения:

 

 1. Клуб „Занимателна физика” – ръководител Росица Ималова-учител по Физика и астрономия
 2. Клуб „Математика – Аз мога” – ръководител Ружка Хаджиева-ст. учител по Математика и Информатика
 3. Клуб „Занимателна биология” – ръководител Веляна Балканска-ст. учител по Биология и ЗО

 

 

 
Обществен съвет:
 
Председател: Цветан Шукеров - ст. учител
Член: Галя Русева - ст. учител
Член: Николина Жекина - родител
 
Приложения: