Google PlusFacebook
тел.: 0301 6 40 82
Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство - град Смолян

Проект "Твоят час"

Проектът "Твоят час"

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. 
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

 

Специфични цели на проекта са:

  1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
  2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;
  3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
  4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;
  5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
  6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;
  7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.
  8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

В проекта са обхванати 90 ученици от училището, разпределени в 6 групи по следните дейности по интереси, идентифицирани от училището:

 

1. Барът- територия на креативност

Описание: Придобиване на знания и умения за работа в бара. Приготвяне на еко- напитки, моктейли и коктейли. Изучаване на миксология на смесени напитки.
Изисквания: Мотивация, настойчивост и амбиция при овладяване на професията. Рутина и умения при работа с баров и сомелиерски инвентар.
Продължителност на заниманието: 60 мин., Възраст от 12 до 12 клас, Брой занимания: 70 на година
Брой ученици в група: 14

 

2. От рецептите на баба към кухнята на мама

Описание: Придобиване на знания и умения в кулинарията. Паралел през кухнята в миналото и днес. 
Изисквания: Амбиция и настойчивост при овладяване на нови техники при приготвянето на храни. Мотивация за участия в състезания по професията.
Продължителност на заниманието: 60 мин., Възраст от 9 до 9 клас, Брой занимания: 70 на година
Брой ученици в група: 20

 

3. Храната като изкуство - вчера, днес и утре

Описание: Прилагане новости в кулинарията и сервиза. Придобиване на знания и умения в ресторантьорството.
Изисквания: Мотивация и настойчивост в овладяване на последните тенденции в приготвянето на храните. Участия в национални надпревари по професията.
Продължителност на заниманието: 60 мин., Възраст от 10 до 11 клас, Брой занимания: 70 на година
Брой ученици в група: 21

 

4. Сладкотии в чинии

Описание: Приготвяне на сладкарски изделия и продукти от хлепопроизводството. Прилагане на съвременни методи в сладкарското изкуство. Презентиране на хлебни изделия.
Изисквания: Мотивация за овладяване и прилагане на нови тенденции в гастрономията. Амбиция и настойчивост за участия в състезания по професията.
Продължителност на заниманието: 60 мин., Възраст от 12 до 12 клас, Брой занимания: 70 на година
Брой ученици в група: 13

 

5. Посланици на здравето в хармония с природата

Описание: Мотивация за здравословен начин на живот. Създаване на навици за хармония с природата. Приготвяне на био-храни и приложимост в ежедневието. 
Изисквания: Настойчивост и лична нагласа за здравословния начин на живот при подрастващите. Стремеж към усъвършенстване в областта на здравословното хранене.
Продължителност на заниманието: 60 мин., Възраст от 10 до 11 клас, Брой занимания: 70 на година
Брой ученици в група: 17

 

6. Чудесата на цифровата фотография "Улови мига"

Описание: Първи стъпки във фотографията. Работа с компютърни програми. Развитие и усъвършенстване на знания и умения за работа с компютърни анимации, изготвяне на презентации и клипове. Овладяване на техниките за заснемане на впечатляващи изображения. Учениците ще се разпределят на екипи и ще създават и обработват снимки, по предварително зададени и обсъждани теми.
Изисквания: Интерес, желание за учене със собствен фотоапарат или телефон с камера.
Продължителност на заниманието: 60 мин., Възраст от 9 до 11 клас, Брой занимания: 70 на година
Брой ученици в група: 16

 
Обществен съвет:
 
Председател: Цветан Шукеров - ст. учител
Член: Галя Русева - ст. учител
Член: Николина Жекина - родител
 
Приложения:
 
 

 

Проект "Твоят час" - Изображение 1