Google PlusFacebook
тел.: 0301 6 40 82
Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство - град Смолян

"Система за кариерно ориентиране в училищното образование"

           Проектът „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” BG05M2OP001-2.001 ще се изпълнява от МОН в периода 2016-2017 г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

           Целта на проекта е да се създаде интегрирана система за реализация и заетост по придобитата квалификация на завършващите средно образование в съответствие с изискванията на пазара на труда.

           Програмата за кариерно ориентиране на ниво училище ще конкретизира съдържанието на кариерното ориентиране през различните етапи и степени на средното образование, както и функциите и отговорностите на педагогическите специалисти в училище за неговото реализиране.

           Модулът „Училище - пазар на труда" се създава към Националния портал за кариерно ориентиране (http://orientirane.mon.bg). Той ще подпомага трудовата и професионалната реализация на завършващите средно образование. Чрез изграждането на този модул ще се повишава информираността на учениците за потребностите от работна сила, както и възможностите за трудова и професионална реализация в конкретните фирми от регионалния пазар на труда, ще се подпомогне нарастването на младежката заетост. Модулът „Училище - пазар на труда" ще предоставя информация за ученици, които търсят временна заетост или работа по придобитата квалификация, както и за предприятия в регионалния пазар на труда.

           С организационната си дейност по проекта в СПГТС "Никола Й. Вапцаров" са включени и участват всички ученици от 9 до 12 клас в дневна форма на обучение с класни ръководители съответно:

9а клас - Камелия Миленова /24 ученици/;

10а клас - Цветан Шукеров /20 ученици/;

11а клас - Катя Чочева /22 ученици/;

12а клас - Ясенка Бекярова /26 ученици/. 

          По проекта учениците ще бъдат информирани и консултирани от квалифицирани кариерни консултатнти от Център за кариерно ориентиране - гр. Смолян за подпомагането им при избора на образование при прехода от една в друга образователна степен, както и при прехода от образование към пазара на труда.  

"Система за кариерно ориентиране в училищното образование" - Изображение 1