Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции