Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Интересни са практиките по Геодезия

А защо не и бъдещи геодезисти!
 
Интересна за учениците неразделна част от обучението по професия "Строителен техник" в Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство "Никола Й. Вапцаров" са практическите занятия по Геодезия. Учебната практика по геодезия има за цел да затвърди теоретичните познания и създаде практически навици за използване на геодезическите инструменти и технологии при решаването на различни инженерни задачи.
 
Прием 2022/2023
Професия "Строителен техник"
Специалност "Транспортно строителство"
 
Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство "Никола Й. Вапцаров" и през новата учебна година ще приема ученици по специалността "Транспортно строителство". Гимназистите ще получат знания и умения, свързани с проектирането, строителството и поддържането на пътища, улици, ЖП линии, инженерни съоръжения и конструкции, без да се омаловажат общообразователните предмети.
Интересът към завършилите ученици е голям и от български, и от чуждестранни фирми, а реализацията им е гарантирана.
Благодарение на отличната професионална подготовка на завършилите трета степен на професионална квалификация по професията „Строителен техник”, специалност „Транспортно строителство”, пред тях се откриват големи възможности за реализация в общинските администрации, проектантските бюра, в отделите по експлоатация на пътища и пътни съоръжения, като технически ръководители на длъжности, които съответстват на професията.