Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Официално бе даден стартът на дейността "Кариерно ориентиране на учениците"

 

Старт на дейността „Кариерно ориентиране на учениците“

 

            Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство „Никола Й. Вапцаров“ е в центъра на системата за професионално обучение и всеки ученик излиза от училище с диплома и професионална квалификация, а това му отваря вратите към следващите степени на професионалното образование. Напоследък все повече родители осъзнават, че това е предимство и така престижът на професионалното образование непрекъснато се увеличава. Ето защо кариерното ориентиране на учениците е от първостепенна важност за нас.

             На 15 февруари 2018 година, точно в 13.30 часа бе даден стартът на дейността „Кариерно ориентиране на учениците“. Първи свидетели на интересното интерактивно занимание станаха учениците от 11 клас на тема „Процес на вземане на решения“ с кариерен консултатнт г-жа Нели Христова.

             Кариерното ориентиране на учениците е успешна дейност на Центъра за подкрепа за личностно развитие към ОДК – гр. Смолян, осъществявана с финансовата подкрепа на МОН и в сътрудничество с Община Смолян.

            Кариерното ориентиране и консултиране е заложено в Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Смолян /2018-2020/.

            ЦПЛР-ОДК-Смолян е общинска институция в системата на предучилищното и училищното образование, осъществяваща обща подкрепа за личностно развитие на учениците на територията на Община Смолян. Общата подкрепа включва занимания по интереси и кариерно ориентиране на учениците.

             Дейността на ЦПЛР-ОДК-Смолян в СПГТС „Никола Й. Вапцаров“ е съсредоточена в осъществяване на взаимно допълващи се дейности по кариерно ориентиране, информиране, консултиране на учениците от 8 до 12 клас и цели утвърждаването им като активни субекти на своето развитие.