Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Прием 2023 / 2024 - специалност "Транспортно строителство"

Прием 2023/2024
 
Специалност: Транспортно строителство
Професия: СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК - срок на обучение 5 години
 
В специалността "Транспортно строителство" учениците получават знания и умения, свързани с проектирането, строителството и поддържането на пътища, улици, ЖП линии, инженерни съоръжения и конструкции.
Завършилите тази специалност могат да продължат образованието си във висши учебни заведения или да работят като строителни техници в проектантски бюра, на строителни обекти и във всички фирми, свързани пряко или косвено с пътно и железопътно строителство. Могат да участват в решаването на градоустройствени проблеми. Една от основните фигури в проектирането и изпълнението на инфраструктурата на едно населено място е пътният строител.
 
След успешно завършване на срока на обучение, учениците получават:
Диплома за завършено средно образование;
Свидетелство за III степен на професионална квалификация по изучаваната професия.
 
Балообразуващи предмети:
-Тест-БЕЛ х2
-Тест-Математика х2
-Български език и литература
-Математика