Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Прием 2023 / 2024 учебна година

Транспортно строителство - срок на обучение 5 години

 

Специалност: „Транспортно строителство“

Професия: „СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК“ - срок на обучение 5 години

В специалността "Транспортно строителство" учениците получават знания и умения, свързани с проектирането, строителството и поддържането на пътища, улици, ЖП линии, инженерни съоръжения и конструкции.

Завършилите тази специалност могат да продължат образованието си във висши учебни заведения или да работят като строителни техници в проектантски бюра, на строителни обекти и във всички фирми, свързани пряко или косвено с пътно и железопътно строителство. Могат да участват в решаването на градоустройствени проблеми. Една от основните фигури в проектирането и изпълнението на инфраструктурата на едно населено място е пътният строител.

 След успешно завършване на срока на обучение, учениците получават:

  • Диплома за завършено средно образование;
  • Свидетелство за III степен на професионална квалификация по изучаваната професия.

 Балообразуващи предмети:

-Тест-БЕЛ х2

-Тест-Математика х2

-Български език и литература

-Математика

Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение - срок на обучение 5 години

 

Специалност : ”Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение”

Професия : „РЕСТОРАНТЬОР” - срок на обучение 5 години

Изучават се два чужди езика - английски и немски език. Английски език е с по-голям интензитет.

Придобити умения - Менажиране на целия организационен и производствен процес във висококатегорийни заведения за хранене и развлечения.

Съществена роля в успешното фукциониране на туристическия и обслужващ сектор в България има подготовката на кадри със съответната квалификация в областта на ресторантьорството. Богатата гама от хотели и заведения за хранене и развлечение в страната дава въможност за успешна професионална реализация на завършилите.

След успешно завършване на срока на обучение, учениците получават:

  • Диплома за завършено средно образование
  • Свидетелство за II степен на професионална квалификация по професия "Готвач";
  • Свидетелство за III степен на професионална квалификация по професия "Ресторантьор".

 Балообразуващи предмети:

-Тест-Български език и литература х2

-Тест-Математика х2

-География и икономика

-Чужд език