Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Транспортно строителство - срок на обучение 5 години

 

Специалност: „Транспортно строителство“

 

Професия: „СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК“ - срок на обучение 5 години

 

 

В специалността "Транспортно строителство" учениците получават знания и умения, свързани с проектирането, строителството и поддържането на пътища, улици, ЖП линии, инженерни съоръжения и конструкции.

Завършилите тази специалност могат да продължат образованието си във висши учебни заведения или да работят като строителни техници в проектантски бюра, на строителни обекти и във всички фирми, свързани пряко или косвено с пътно и железопътно строителство. Могат да участват в решаването на градоустройствени проблеми. Една от основните фигури в проектирането и изпълнението на инфраструктурата на едно населено място е пътният строител.

 

След успешно завършване на срока на обучение, учениците получават:

  • Диплома за завършено средно образование;
  • Свидетелство за III степен на професионална квалификация по изучаваната професия.

 

Балообразуващи предмети:

-Тест-БЕЛ х2

-Тест-Математика х2

-Български език и литература

-Математика