Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020)

Национален план на МОН за действие през 2017 – 2018 година в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020)

Националният план за действие през 2017 – 2018 година в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020) е разработен в сътрудничество със заинтересованите страни, които провеждат инициативи за четене и повишаване на грамотността на местно, на регионално и на национално равнище. 

Като израз на консолидираните действия за изпълнението на Националния план се очаква да бъдат повишени целевите индикатори в областта на образованието и обучението, към които Европа се стреми да достигне до 2020 г. – до 90 % дял на обхванатите в детска градина деца от 4-годишна възраст до постъпване в първи клас; до 30 %  намален дял на 15-годишните ученици с постижения под критичния праг PISA; увеличен брой на завършилите курсове за ограмотяване на възрастни, които продължават обучението или образованието си.

Националния план за действие през 2017 – 2018 година в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020) ще даде основание за разработване на регионални и общински планове и по този начин ще улесни координирането на училищните и общинските политики в областта на четенето и грамотността. Чрез тези планове ще се отчита ежегодно и напредъкът по изпълнението на включените  в тях дейности.

СПГТС "Никола Й. Вапцаров" се включва в Стратегията със запланувани дейности за всяка учебна година под ръководството на Цветан Шукеров - старши учител по български език и литература с участието на всичките 103 ученици от 8А, 9А, 9Б, 10А, 11А и 12А клас в училището:

  • Подпомагане на родителите за усъвършенстване на техните умения да увличат и да насърчават децата си към четене и към развитие на езикови умения;
  • Реализиране на училищни програми за създаване на култура на четене за удоволствие в семейството;
  • Реализиране на училищна програма за осигуряване на библиотечно обслужване - формиране на култура за четене на разнобразни книги за удоволствие; 
  • Ежегодно участие в Национална седмица на четенето;
  • Ежегодно участие в Националното външно оценяване на функционаланата грамотност на учениците в 9 клас;
  • Ежегодно провеждане на "Маратон на четенето";
  • Честване на годишнини и юбилеи на писатели.