Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Нормативни документи

План-програма за действие по безопасност на движение по пътищата - 2021 г.

Учебен план - 8 а клас

Учебен план - 8 б клас

Учебен план - 9 а клас

Учебен план - 10 а клас

Учебен план - 10 б клас

Учебен план - 11 а клас

Учебен план - 12 а клас

Форми на обучение в СПГТС "Никола Й. Вапцаров" - 2020-2021

Етичен кодекс - 2020-2021

Годишен план - 2020-2021

План за действие в епидемична обстановка - 2020-2021

Стратегия за развитие на СПГТС - 2020-2025 г.

Указания и необходими документи за стипендии за втори срок на учебната 2023/2024 г.

План за дейностите по Стратегията за развитие на СПГТС - 2020-2021

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно възпитание - 2020-2021

Спортен календар - 2020-2021

Програма за превенция на ранното напускане - 2020-2021

Програма-равни възможности и приобщаване на уязвими групи - 2020-2021

Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност - 2020-2021

Правилник за дейността на училището - 2020-2021

План за квалификационна дейност - 2020-2021

График и заповед за организацията на учебния ден - 2020-2021

График за консултации на учители с ученици-ІІ срок - 2020-2021

Седмично разписание за ІІ срок на учебната 2020/2021 г.

График на дейностите по прием 2021-2022 г.