Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

История

 

       Курoртното дело като основна черта на поминъка на Смолянска област, както и необходимостта от кадри за туристическата дейност, налага откриването през 1970 година на СПТУ по туризъм в гр. Смолян.

 

       Стартът започва с четири паралелки – две „Сервитьор“ и две „Готвач“. Приемът на първокурсниците се осъществява от окръзите Смолянски, Пловдивски, Кърджалийски и Пазарджишки. Първият и третият етаж в училището са предоставени за мъжки и дамски пансион, а вторият - за административното ръководство и за учебните занятия. Новото училище разполага и с изцяло оборудвана учебна кухня.

 

       В началото училището е със сравнително малък преподавателски състав: директор – Сн. Узунова; учители - Ст. Карова, Й. Георгиева, Т. Заркова, Д. Караборунова, Й. Чувитева, П. Щерева и други; възпитатели - Р. Ставракева, М. Михайлова и други. Всички те оформят три методически обединения: по специални, по общообразователни предмети и обединение на класните ръководители.

 

       Благодарение на екипността на колектива и ентусиазма на учениците, се организират различни мероприятия с обучителна цел: открити уроци; изнесено обучение; участие в тържества; екскурзии с учебна цел; рецитали; кръжоци; концерти; походи; бригади; фестивали; научни конференции; изложби; клубове; участия в национални състезания между училищата по туризъм.

 

       В по – късен етап ръководството на училището с директор инж. П. Петков, започват да се сключват договори за интеграция с базовите заведения от града, които осигуряват и работни места на третокурсниците. Това допринася в още по – голяма степен за утвърждаване професионалното самочувствие на учениците.

 

        В 80-те години, под ръководството на директора С. Янков, училището разкрива вече пет паралелки – І-ви курс със специалност „Технология на храната – готварство и сервиране“,  паралелки УПК - специалност „Кулинар”. Учебните занятия се водят вече в специализирани кабинети по предмети, а практиките - в учебните кухни и стола на училището.

 

       През 90-те години общият брой на паралелките е пет, но специалностите са с вече разширена професионална специфика и различен годишен курс на обучение. За някои от паралелките се полага и конкурсен изпит.

 

       Тежък момент е опожаряването сградата на училището през 1998г., когато изгаря цялото имущество. Така през следващата учебна година учебното заведение вече се помещава в кв. Устово с директор Е. Моллов. Макар и в трудни условия, училището започва бърз процес на възстановяване с помощта на различни институции.

 

       За кратък период от време се сменят няколко директори – Хр. Георгиев, Г. Чавдаров, С. Велкова. От месец юни 2015г. директор на учебното заведение е Нася Николова. Така днес Професионална гимназия по туризъм – Смолян е с материална база, разположена в няколко корпуса със съвременен и  модерен облик.

 

       През 2014г., със заповед на министъра на образованието и науката от 10. 10. 2014г., гимназията е преобразувана в Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство „Никола Й. Вапцаров“ – град Смолян. Това предизвикателство дава нови възможности и отваря съвременни пътища за разширяване капацитета и дейността на училището с подготовка на бъдещи строителни инженери, архитекти и геодезисти.