Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Проект "Ученически практики"

В проекта на МОН BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“ участват всички ученици в дневна форма на обучение, които са навършили 16 г. към момента на сключване на договора. Участниците са 20 ученици от 11 клас в приоритетното за икономиката направление – ресторантьорство. Учениците провеждат практика по график, който не съвпада със седмичната им учебна програма. В рамките на 240 астрономически часа те изпълняват задачи, възложени от обучаващи работодатели под ръководството на наставници. Практиката е свързана с обучението на учениците в съответното професионално направление – „Ресторантьор“, специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение“. Допълнителното обучение не замества задължителното по учебен план практическо обучение. Практиката е успешно приключила при изпълнение на всички 240 часа по график и потвърждение от наблюдаващ учител и наставник. При успешно участие в проекта се заплаща стипендия на ученика в размер на 300 лв. Проектът подкрепя практическото обучение на ученици от професионалните гимназии чрез допълнителни дейности в реална работна среда. Основната му цел е да повиши броя на учениците в професионалните училища и да обвърже образованието с пазара на труда. „Ученически практики – Фаза 1“ е съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.