Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

КОНКУРС І

 

КОНКУРС І

 

СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

 

В продължение на инициативите „Живот без дрога и без агресия”, Община Смолян, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Превантивно – информационен център по наркотични вещества, Младежки общински съвет и Инспектори Детска педагогическа стая към Районно управление на МВР – Смолян, стартират Кампанията „Добротата в моя клас”.
Желанието и стремежа е да ангажираме мисленето на нашите деца с полезни, приятни и положителни начинания. Целта е младите хора да се включат в едно своеобразно състезание, изискващо добродетелност, толерантност, благотворителност, добра дисциплина, постижения, активност.

Условието е всеки клас да отчете извършените добрини с нагледни материали. Това може да бъде презентация, колаж от снимки или рисунки. Творбите трябва да бъдат придружени от доклад с описание на представената идея, брой участници в процеса, настроения и съпътстващи емоции и конкретните добрини, проявени от децата. Докладът да е в рамките до 100 думи. 
Призоваваме класните ръководители да организират и координират изпълнението на задачите по класове.

Критериите за оценяване на „Най-добрия клас”:
1. Най атрактивно и интересно представяне на проектите по темите.
2. Постигнат среден успех в края на І срок на учебната 2016/2017 год.
3. Брой извинени и брой неизвинени отсъствия в края на І учебен срок.
4. Активност на класа в училищния и извънучилищни мероприятия.
5. Поддържане на материалната база, облагородяване на училищното пространство.
5. Благотворителност – инициативи, организирани акции, участие в благотворителни базари.

Кампанията стартира от 6 март до 15 май 2017 год.
Ще бъде избран и награден най-добър клас.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на специално организирани събития и по електронните и печатни издания в града.
Организаторите обявяват парична награда / 1 място – 200.00 лв., ІІ място – 150.00 лв., трето място – 100.00 лв./.

Изработените материали да се представят до посочения срок на г-н Cvetan Shukerov.