Смолянска професионална гимназия по туризъм и строителство
град Смолян

Старт на проект "Система за кариерно ориентиране в училищното образование"

ПРОЕКТ

През месец ноември 2015г. в СПГТС стартира проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ – процедура: BG051РО001 – 4.3.02 "СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ". Проектът се осъществява съвместно с Министерството на образованието и науката, Европейски социален фонд - оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Регионален инспекторат по образованието - Смолян, Център за кариерно ориентиране - Смолян. По предварително разработен тематичен график, заложен в плановете за часа на класа, дейностите по Проекта се осъществяват чрез тематични дискусии по филми; форуми; беседи и интерактивни упражнения, касаещи кариерното ориентиране на учениците от четирите класа в училището. Участници са 9 А клас с класен ръководител г-н Цветан Шукеров, 10 А клас с класен ръководител г-жа Катя Чочева, 11 А клас с класен ръководител г-жа Ясенка Бекярова и 12 А клас с класен ръководител г-жа Ася Лелчева. В проекта са обхванати 89 ученици от училището.